Vår målsetting er å bidra til at flere innvandrere får økt mulighet til å delta og bli inkludert i arbeidslivet gjennom gründervirksomhet.

 

Styret i Cre8 Gründerhus SA har høy kompetanse og lang erfaring med arbeid innen flyktning- og innvandrerfeltet, og har et bredt nettverk innen ulike innvandrermiljø. Styremedlemmene har også erfaring med bedriftsetablering både som bedriftseiere og ledere.

Styret i Cre8 Gründerhus SA

Francine Jensen

Styreleder

Styreleder er Francine Mbanza Jensen, hun har siden 2013 jobbet med:

 • Råd og veiledning av innvandrere,
 • Informasjonsformidling og kursing
 • Nettverksbygging
 • I 2017 ferdigstilte hun en masteroppgave om “Flerkulturelt entreprenørskap i Norge – en kvalitiv studie av veien til egen virksomhet”.
 • Er involvert i et team med forskere, konsulenter og kommunale ansatte som utvikler entreprenørskapsopplæring i ny introduksjonsordning i en av Bergens nabokommuner.
 • Har egen migrasjonserfaring og flerspråklig kompetanse.
 • Jobber med Empowerment som metode, mål og faglig tilnærming.
 • Har et enkeltmannsforetak og har utgitt en rekke magasiner med fokus på det flerkulturelle samfunnet som Norge nå er blitt.

Pr idag arbeider hun som veilder ved NorA NAV Årstad.

Anita Bakken

Har lang erfaring som leder og bedriftseier og har siden 1993 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. Hun har erfaring som:

 • Leder for barnebasen og kvinnegruppen ved Hellesøy statlige mottak for asylsøkere og Trollvatn statlige mottak for asylsøkere
 • Driftsoperatør og som medeier for Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere og Breisten statlige mottak for asylsøkere.
 • Fagansvarlig og som medeier for Breistein barnehjem og familiesenter, et offentlig godkjent barnehjem for flyktning- og asylsøkerbarn og familier.
 • Nestleder og informasjonsansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • Deltager i prosjektledelsen til det UDI finansierte prosjektet “En kartlegging av bosniere i tre landkommuner 1996”.
 • Deltager i prosjektgruppen som utviklet SoHo (Se oss Hør oss) – en rettighetsorganisasjon for og med asylsøkerbarn og ungdom.
 • Leder for ulike integreringsprosjekter rettet mot idrettslag og frivillige organisasjoner.
 • Leder for tiltaket Leve med hiv i Kirkens bymisjon Bergen
 • Hun er en av stifterne av MIKS Ressurssenter og er i dag en av staben i denne organisasjonen.
  Pr i dag er hun:

 • Selvstendig næringsdrivende
 • Medeier i to bedrifter og har et enkeltmannsforetak
 • Er styreleder i en bedrift og styremedlem i to bedrifter
 • Kommunestyrerepresentant i Lindås kommune

Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder.

Sammen med staben i MIKS Ressurssenter har hun utviklet Veiviseren integreringsmodell (VI-modellen) som har fokus på å styrke lokalsamfunnets inkluderingsarbeid, slik at flyktninger og innvandrere kan få bedre muligheter til å delta i samfunns – og arbeidslivet.

MIKS Ressurssenter har i 2017 og 2018 arrangert seminarer om VI-modellen i 15 byer og lokalsamfunn fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, der ulike aktører fra over 50 kommuner har deltatt. Anita har vært kursleder og foredragsholder på alle disse seminarene.

Irine Lavik

 • Er utdannet ved UiB og har bakgrunn innenfor seksuell helse, markedsføring og sosiologi med spesialiseringsretning i velferd, ulikhet, migrasjon, etniske relasjoner og kommunikasjon. I tillegg til å ha vært informatør for en rekke organisasjoner har hun jobbet som:

 • Tolk for Noricom
 • Gjesteansvarlig og tolk for Operasjon Dagsverk
 • Brobygger i flerkulturelt arbeid
 • Planlegger og drift av sosiale medier for organisasjoner.
 • Deltager i prosjektgruppen som utviklet «Minuttest» -et lavterskel hurtigtesting tilbud for hiv • Styremedlem i to bedrifter
 • Er med i staben i MIKS Ressurssenter

  Pr i dag er hun koordinator tiltaket “Leve med hiv” i Kirkens Bymisjon Bergen.

Mai Camilla Munkejord

Jobber som professor i rurale studier ved UiT (40%), og har hovedstilling som forsker I ved NORCE – Norwegian Research Centre, campus Bergen. Hun har også en mindre bistilling som professor i innovasjon og regional utvikling ved HVL, Høgskulen på Vestlandet.

Jeg leder for tiden følgende prosjekt:

ALIN – Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV, et spennende samarbeidsprosjekt mellom NAV og UiT, samfinansiert av AV-dir, UiT og midler fra NAV Fou.

SamiCare – et prosjekt om aldring, omsorg og fortellinger om det gode liv, finansiert av Samisk forskningsprogram, Forskningsrådet (prosjekteier NORCE)

NyIntro: et kvalifiseringsprosjekt hvor vi samarbeider med Meland Kommune om å utvikle to nye introduksjonsordninger for flyktninger (finansiert av RFF Vest) (prosjekteier NORCE)

Ellers er jeg arbeidspakkeleder i Multicare, et prosjekt om flerkulturelle stabsfellesskap og mangfoldsledelse ved norske sykehjem. Prosjekteier: HVL. Finansiert av HelseVel

og jeg leder et Fou-prosjekt om pårørendes erfaring når ektefellen blir syk og pleietrengende (samarbeidsprosjekt med forskere på Island).

Stikkord kompetanseområder: 

 • innovasjon i hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk
 • aldring og hjemmebasert omsorg i et urfolksperspektiv,
 • pårørendes erfaringer når ektefellen blir syk og pleietrengende
 • mangfoldsledelse og arbeidsforhold ved norske sykehjem i lys av den stadig økende andel innvandrere blant personalet
 • arbeidsinkludering og innovasjon i NAV,  særlig erfaringer med innføring av jobbspesialister/ supported employment som metode
 • utvikling av ny Introduksjonsordning for flyktninger

Rudi Bakken

Er musiker og har siden 1986 arbeidet innen ulike felt med asylsøkere og flyktninger. Har sitt hovedvirke i dag som verkstedsleder på kulturverkstedet ved Hyssingen produksjonsskole. I tillegg til å ha holdt en rekke foredrag har han arbeidet som:

 

 • nestleder ved Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere.
 • leder for barne- og ungdomsarbeidet ved ovennevnte mottak.
 • kursholder om barne og ungdomsarbeid i mottak i regi av UDI Region Vest.
 • veileder for SoHo (Se oss Hør oss) – rettighetsorganisasjon for asylbarn og ungdom.
 • informasjonsansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • leder for spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere med psykiske og fysiske lidelser.
 • veileder og leder for diverse kulturprosjekt i regi av Bergen kommune